ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Καταργείται η κλήρωση για την είσοδο φοιτητών στο ΕΑΠ

Καταργείται η κλήρωση, είσοδο φοιτητών,  ΕΑΠ, κλήρωση εαπ, ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο'

Δεκτό έγινε κατά πλειοψηφία, από τους Βουλευτές της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το άρθρο 47  με σειρά αλλαγών για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ),

που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο  “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”.

Ο υπουργός Παιδεία Νίκος Φίλης με το άρθρο 47, δήλωσε τα εξής:

Α.  Καταργείται η κλήρωση ως μοναδικός τρόπος επιλογής των υποψήφιων φοιτητών στις θεματικές ενότητες που καλύπτονται οι διάφορες θέσεις και δίνεται η αρμοδιότητα αυτή στην διοικούσα επιτροπή για να καθορίσει και άλλους τρόπους εισαγωγής.

Β.  Είναι μια προσπάθεια να διευρύνουμε τον αριθμό των παιδιών των πολιτών που θα πάνε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι υπάρχουν δίδακτρα, συνεπώς δεν υπάρχει δαπάνη για το δημόσιο.

Γ. Υπάρχουν ορισμένες διατάξεις, με τις οποίες επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την αναβάθμιση και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοδιοίκηση μέσα από την ιδιομορφία του, με την συγκρότηση οργάνων και την σταδιακή μετάβαση του Ανοικτού Πανεπιστημίου σε διαδικασίες που θα προσιδιάζουν στα πανεπιστήμια.

Είσαι Φοιτητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση φοιτητών ΕΑΠ» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Δ. Το πιο σημαντικό αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε χώρο, προκειμένου να προσληφθούν νέοι επιστήμονες, οι οποίοι σήμερα είναι άνεργοι, ενώ έχουν τα τυπικά προσόντα, προκειμένου να εργαστούν στον χώρο των πανεπιστημίων.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 47 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α' 266) αντικαθίσταται ως εξής:

« Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συνκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την Οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.» β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. μπορεί να οργανώνει και προγράμματα δια βίου μάθησης και προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Α.Π., με απόφαση της Συγκλήτου, και μέχρι την συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής ανάλογα με τη θεματική ενότητα που προγράμματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραμμάτων καθώς και ο ορισμός των διδάκτρων, και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους.

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο στ' ως εξής:

«στ. Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ).»

3. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Προγράμματος Σπουδών, που είναι μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ" οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσμητεία νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους.»

4. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει η λεξη «τριάντα» αντικαθίσταται από τη λέξη «είκοσι» και ο εντός παρενθέσεως αριθμός «{30)» από τον αριθμό «(20)».

β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 τροποποιείται ως εξής:

(ί) Στο πρώτο εδάφιο μετά το κόμμα στη λέξη «έργου,» προστίθεται φράση : « ή

συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

(ϊί) Στο πέμπτο εδάφιο η φράση : «σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε

ποσοστό 15% από τον πίνακα Β» αντικαθίσταται ως εξής:

« με απόφαση της Συγκλήτου και με μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. καθώς και άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών».

5. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο γ) ως εξής:

«Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν μέρει, η κατά τα προηγούμενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών».

γ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχει ένα μέλος της ΟΔΠ. Οι φοιτητές τους οποίους εποπτεύει, συμμετέχουν είτε διά ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και μάθησης. Με απόφαση της Ο.Δ.Π. που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των συναντήσεων».

δ. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραμμα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεματικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράμματος Σπουδών και της διπλωματικής εργασίας αποφοιτά από το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισμούς.» 6. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Κοσμήτορες του Ε Α Π. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ' οιονδήποτε λόγο έλλειψης η Διοικούσα Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους.»

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2552/1997 προστίθεται περίπτωση (ίν) ως εξής:

«Ιν. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων του προβλεπόμενου από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.»

γ. Το εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 2552/1997 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τρία (3) μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και το ύψος εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, ο» Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης διορισμού νέου του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στα ΑΕ.Ι. που υπηρετούν.»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότηση της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π., μέχρι της συγκρότησης σε σώμα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δημοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δημοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π.». ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει οι λέξεις: «για ένα (1) χρόνο» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «για τρία (3) χρόνια».

στ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 10 ν. 2552/1997 όπως ισχύει , οι λέξεις : «Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.

7. Οι διατάξεις των εδαφίων γ) και δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 2327/1995 (Α' 156), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Τα θέματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα και την εκτός έδρας αποζημίωση των μελών και τις δαπάνες λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, της Δ.Ε., καθώς και τα θέματα των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το χρόνο λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, ρυθμίζονται με απόφασή της η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

δ) Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνες και αποζημιώσεις καλύπτονται από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π. και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

 
 
 
Εκπαιδευτικά Θέματα
Ολοκλήρωση 7ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

 

 

Read more...
 
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Read more...
 
Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Read more...
 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Banner
Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...