ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Πάνω από 4.000.000€ σε υποτροφίες και βραβεία από το ΕΚΠΑ τη τελευταία διετία

υποτροφίες, βραβεία, ΕΚΠΑ, τελευταία διετία

Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες αποτελούν αποκούμπι πολλών αδύνατων οικονομικά φοιτητών ιδίως τη σημερινή δύσκολη οικονομικά συγκυρία.

Οι υποτροφίες αυτές μπορούν να δίνονται είτε μέσω διαγωνισμού ή με μια σειρά μοριοδοτούμενων κριτηρίων όπως η καταγωγή του υποψηφίου ή οικονομική του κατάσταση.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαχειρίζεται διάφορα Κληροδοτήματα ειδικού σκοπού που χορηγούν υποτροφίες και βραβεία. Κατά τη διετία 2014-15 το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορήγησε περισσότερα από 4.000.000€ σε υποτροφίες και βραβεία! Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εγκεκριμένη επιχορήγηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για το έτος 2015 ανήλθε σε 2.156.446€ για το σύνολο των λειτουργιών του.

Όσον αφορά τους αριθμούς των υποτροφιών που προκηρύχθηκαν την περίοδο 2009-2012 αυτές ανέρχονται σε 1.121 για τις προπτυχιακές σπουδές ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τις υποτροφίες των μεταπτυχιακών ήταν 413. Συνολικά προκηρύχθηκαν 1.534 υποτροφίες και για τις δυο κατηγορίες σπουδών.

Ωστόσο οι υποτροφίες δεν αποτελούν τις μοναδικές οκονομικές παροχές των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το  ΕΚΠΑ, καθώς χορηγούνται κατ’ έτος, βραβεία σε αριστούχους φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων  του Πανεπιστημίου μας (45  βραβεία). Βραβεύονται επίσης  επιστημονικές εργασίες φιλολογικού, ιστορικού, νομικού, ιατρικού κ.λπ. περιεχομένου.

Άλλες παροχές είναι οι εκτυπώσεις διδακτορικών διατριβών και επιστημονικών εργασιών όπως προβλέπεται ειδικώς σε ορισμένα Κληροδοτήματα (π.χ. Σαριπόλου) ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις χορηγιών στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αρεταίειο  και  Αιγινήτειο) με τις οποίες καλύπτεται η νοσηλεία απόρων ασθενών, όπως ειδικώς προβλέπεται σε ορισμένα Κληροδοτήματα, καθώς και ορισμένες ανάγκες των Χειρουργικών Κλινικών του Πανεπιστημίου.

Πιο αναλυτικά από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων χορηγούνται:

Α. Υποτροφίες (με διαγωνισμό ή επιλογή):

α) Χορηγούνται, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, όλων των Τμημάτων και των Σχολών, ανεξαρτήτως καταγωγής ή εισοδήματος (κυρίως από την Κληρ/μία Α. Παπαδάκη). Επίσης, χορηγούνται με κριτήριο την καταγωγή (Κληρ/μία Κ. Γεροστάθη, Μ. Ράδου, Ι. Σφογγοπούλου κ.λπ.) ή το οικογενειακό εισόδημα (Ι. Λαμπρίδου, Λ. Λιόντα κ.λπ.).

β) Χορηγούνται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Α.Ε.Ι., με κριτήριο κυρίως την καταγωγή (Κληρ/μία Θ. Μανούση, Σπυρ. Μπαλτατζή, Μ. Στάη κ.λπ.)

Επίσης, χορηγούνται υποτροφίες και σε μαθητές Δημοτικού ή μέσης εκπαίδευσης με κριτήριο την καταγωγή και την οικονομική κατάσταση από Κληροδοτήματα Σπ. Μπαλτατζή και Ι. Σφογγοπούλου. Από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπ. Μπαλτατζή χορηγούνται και υποτροφίες σε μαθητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.).

Κατ΄ έτος χορηγούνται περίπου 220 προπτυχιακές και 50 μεταπτυχιακές υποτροφίες, καθώς και 6 για μαθητές Δημοτικού και 10 περίπου για μαθητές Μ.Ε. Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις υποτροφίες που έχουν προκηρυχθεί τα τελευταία πέντε έτη.

Προπτυχιακές υποτροφίες

Παν/κό έτος Με διαγωνισμό Με επιλογή βάσει προβλεπομένων κριτηρίων Σύνολο
2009-10 157 70 227
2010-11 156 63 219
2011-12 151 60 211
2012-13 183 56 239
2013-14* 175 50** 225
Σύνολο 822 299 1121

*Προσεχώς θα προκηρυχθούν οι προπτυχιακές υποτροφίες, με διαγωνισμό, παν/κού έτους 2013-14, καθώς και οι προπτυχιακές  υποτροφίες, με επιλογή, παν/κού έτους 2014-15.

** Στις κατ΄ επιλογή υποτροφίες περιλαμβάνονται 6 για μαθητές Δημοτικού και 6 για Μ.Ε. (Κληρ. Σπ. Μπαλτατζή).

Μεταπτυχιακές υποτροφίες

Παν/κό έτος Με διαγωνισμό Με επιλογή βάσει προβλεπομένων κριτηρίων Σύνολο
2009-10 110 22 132
2010-11 90 20 110
2011-12 69 20 89
2012-13 22 19 41
2013-14* 22 19 41
Σύνολο 313 100 413

* Οι μεταπτυχιακές υποτροφίες με διαγωνισμό του παν/κού έτους 2013-14 έχουν προκηρυχθεί και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22-02-2016 και οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στις 23/03, 30/03, 31/03 και 01/04/2016, Επίσης, προσεχώς θα προκηρυχθούν και οι μεταπτυχιακές υποτροφίες, με επιλογή,  του παν/κού έτους 2014-15.

Β. Βραβεία

α) Χορηγούνται, κατ’ έτος, βραβεία σε αριστούχους φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων  του Πανεπιστημίου μας (45  βραβεία).

β) Βραβεύονται επίσης  επιστημονικές εργασίες φιλολογικού, ιστορικού, νομικού, ιατρικού κ.λπ. περιεχομένου.

Γ. Εκτυπώσεις

Εκτυπώνονται διδακτορικές διατριβές και επιστημονικές εργασίες, όπως προβλέπεται ειδικώς σε ορισμένα Κληροδοτήματα (π.χ. Σαριπόλου).

Δ. Χορηγίες στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αρεταίειο  και  Αιγινήτειο)

Καλύπτεται η νοσηλεία απόρων ασθενών, όπως ειδικώς προβλέπεται σε ορισμένα Κληροδοτήματα, καθώς και ορισμένες ανάγκες των Χειρουργικών Κλινικών του Πανεπιστημίου.

 Ε. Συνολικά

Συνολικά διατέθηκαν για υποτροφίες τα εξής ποσά:

Α. Για το έτος 2014:  2.795.968,93€ (Προπτ/κές  2.012.147€ + Μετ/κές 783.821,93€).

Β. Για το έτος 2015: 1.265.811,56€ (Προπτ/κές 719.917,75€ + Μετ/κές 545.893,81€). Για το έτος αυτό το συνολικό ποσό ήταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο, καθώς λόγω της μη τεκμηριωμένης, τουλάχιστον, απόφασης της Πολιτείας για τη διαθεσιμότητα σχεδόν του μισού διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος (για το 2014), υπήρξαν Υπηρεσίες που βρέθηκαν για σημαντικό διάστημα ακέφαλες ή/και με ελάχιστο ή καθόλου προσωπικό!

Συνολικά το Ε.Κ.Π.Α. για τα έτη 2014 και 2015 διέθεσε για υποτροφίες 4.061.780,4€!

Στον σύνδεσμο http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html  βρίσκονται πάντοτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι σχετικές ανακοινώσεις και προκηρύξεις.

 
Εκπαιδευτικά Θέματα
Ολοκλήρωση 7ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

 

 

Read more...
 
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Read more...
 
Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Read more...
 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Banner
Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...