Κάλπες για τους διευθυντές σχολείων

Κάλπες για τους διευθυντές σχολείων

Αλλαγές στο σύστημα επιλογής των διευθυντών των σχολείων αλλά και των στελεχών της εκπαίδευσης προβλέπει τροπολογία, που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή.

Το πακέτο με τις τροπολογίες που αφορούσαν και άλλα θέματα Παιδείας -εκτός από την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης- προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης επειδή ήταν ογκώδες, με αποτέλεσμα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να το αποσύρει. Ολες οι τροπολογίες θα κατατεθούν ξανά στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, πιθανότατα θα υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις με δεδομένο ότι έχουν εκδηλωθεί σοβαρές αντιδράσεις για την επιλογή των διευθυντών σχολείων και κυρίως όσον αφορά στο θέμα της ψηφοφορίας, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. Με τις νέες ρυθμίσεις, ως διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Αν οι εκπαιδευτικοί κάποιας σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και δάσκαλοι ή καθηγητές με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Τα κριτήρια
Βασικά κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:

  • Η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία
  • Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου
  • Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

Ιδιαίτερα όσον αφορά σε αυτό το τελευταίο κριτήριο, ειδικά για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει. Στη μυστική ψηφοφορία δεν συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας εκτιμώνται στοιχεία της προσωπικότητας όπως το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου.

  • Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  • Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει επίσης υπόψη: Τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και διακρίσεις.

Ο υπολογισμός των μορίων

Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος.

Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξημένη συμμετοχή, τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή ΕΚ, ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες.

Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων ή ΕΚ έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα σε μέχρι δύο συνολικά σχολικές μονάδες.

Με τις νέες ρυθμίσεις, ως διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Πηγή: http://www.ethnos.gr