ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Πληροφορίες για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47290/Δ2/21-03-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016», η οποία είναι προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), προβλέπεται:

 1. «Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) των μαθητών όλων των τύπων λυκείου υπάγεται στην έννοια της «Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης» και έχει ως σκοπό τη μείωση της μαθητικής διαρροής, την επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 2. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για το σχολικό έτος 2015-2016 εφαρμόζεται για την Τρίτη τάξη Λυκείου στα ειδικά μαθήματα (ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες) στα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να εξεταστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α’ τετραμήνου στο αντίστοιχο μάθημα, όπου υπάρχει.
 4. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και της Εγκυκλίου Έναρξης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και λήγει για κάθε ειδικό μάθημα την παραμονή της εξέτασης του και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016.
 5. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία για την περίπτωση ονομάζονται ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΑ Π.Δ.Σ.). Τα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων ή μία σχολική μονάδα και ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 6. Στα Κέντρα Π.Δ.Σ. λειτουργούν τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα της παραγράφου 2. Σε κάθε τμήμα συμμετέχουν έως 20 μαθητές/τριες.
 7. Σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Κέντρο Π.Δ.Σ.) ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ένας εκ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα μαθημάτων που λειτουργούν στο Κέντρο Π.Δ.Σ. Στην περίπτωση που στο Κέντρο Π.Δ.Σ. λειτουργεί μόνο ένα τμήμα μαθήματος τότε ο εκπαιδευτικός αυτός ορίζεται ως Υπεύθυνος του Κέντρου.
  Έργο του Υπεύθυνου Κέντρου Π.Δ.Σ είναι: α) η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, β) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Κέντρο Π.Δ.Σ. στο παιδαγωγικό πεδίο, γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και δ) η υποβολή μιας τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 8. Στα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης διδάσκουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού, ή/και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. Η διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης αποτελεί αρμοδιότητα του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών σε Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.
 9. Το ημερήσιο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Οι ημέρες λειτουργίας των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 10. Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός του Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή για την περίπτωση των πρακτικών δοκιμασιών και σε αθλητικό κέντρο.
  Το ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 11. Ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Μετά την λήξη του προγράμματος και εντός 10 ημερών ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τελική έκθεση αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης».

Β) Με βάση τα ανωτέρω και εν όψει της δημοσίευσης τηςυπ’ αριθμ. 47290/Δ2/21-03-2016 Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ,καλείσθε να:

1.Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι Διευθυντές Δ.Δ.Ε.καλούνται:

α) Με βάση το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και αφού ελέγξουν ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του πρωινού προγράμματος στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους,να προγραμματίσουν τη λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

β) Στη συνέχεια, να ενημερώσουν τους Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων, προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους

να ενημερώσουν άμεσα τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ Λυκείου για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (συν. 1) και να συλλέξουν τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις.

Όσον αφορά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διευκρινίζεται ότι οι γονείς εκτός από την δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτικό να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143 Β ́) Υπουργική Απόφαση.

γ) Να υποβάλουν εισήγηση προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τον ορισμό Υπευθύνων σε κάθε Κέντρο, σύμφωνα με την παρ. 7 της υπουργικής απόφασης. Στην εισήγησή των Δ/ντων Δ.Δ.Ε. να γίνεται αναφορά και στα προτεινόμενα τμήματα με το πλήθος μαθητών, τα οποία θα λειτουργήσουν σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Σημείωση:

Οι Διευθυντές Δ.Δ.Ε. υποβάλουν την εισήγησή τους προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τις οικείες Δ/νσεις Δ.Δ.Ε. για τη συμμετοχή των μαθητών πριν την υποβολή της εισήγησης του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

-Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στα ΚΕΝΤΡΑ Π.Δ.Σ. ακολουθούν τις κείμενες διατάξεις.

2. Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καλούνται:

Να ορίσουν,με βάση την εισήγηση των Διευθυντών Δ.Δ.Ε.,τις σχολικές μονάδες Λυκείων στις οποίες θα λειτουργήσουν Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τους Υπεύθυνους των Κέντρων Π.Δ.Σ. κοινοποιώντας την απόφασή τους στην Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Σημείωση:

-Ο ορισμός των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και των Υπευθύνων των Κέντρων Π.Δ.Σ. να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016.

Θα ακολουθήσει άμεσα Εγκύκλιος Έναρξης του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015-2016

Η αίτηση

 

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr

 
Εκπαιδευτικά Θέματα
Ολοκλήρωση 7ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

 

 

Read more...
 
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Read more...
 
Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Read more...
 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Banner
Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...