ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Νέος διαγωνισµός ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών αρχές του 2012

Πράσινο φως στο ΑΣΕΠ αναµένεται να δώσει την επόµενη περίοδο το υπουργείο Παιδείας για τη διοργάνωση και πραγµατοποίηση εντός του 2012 του 7ου κατά σειρά γενικού διαγωνισµού εκπαιδευτικών.

Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι η προκήρυξη να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ το β’ εξάµηνο του 2011, ώστε η γραπτή εξέταση να γίνει το πρώτο τετράµηνο του 2012. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, όλα θα κριθούν µέχρι τον προσεχήΙούνιο, όταν το υπουργείο Παιδείας θα έχει εικόνα για τον αριθµό των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση. Σύµφωνα µε τιςδιατάξειςτου άρθρου 11του Ν. 3833/2010, από την1η Ιανουαρίου 2011και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου προσωπικού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Oι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η ∆εκεµβρίου του αµέσως προηγούµενου έτους και αφορούν το σύνολο του έτους αυτού.

Το 2010 οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών ήταν συνολικά 11.466. Συγκεκριµένα, στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ήταν 3.930 και στη ∆ευτεροβάθµια 7.536. Αυτό σηµαίνει ότι από τα γυµνάσια, τα λύκεια και τα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ υπέβαλαν αίτηση παραίτησης ένας στους εννέα καθηγητές. Η εκτίµηση παραγόντων του υπουργείου Παιδείας είναι ότι την τριετία 2011 - 2013 θα συνταξιοδοτηθούν πάνω από 30.000 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνολικά, εκ των οποίων περίπου 20.000 θα συνταξιοδοτηθούν τη διετία 2012 - 2013. Αυτό σηµαίνει ότι µέσω του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ θα χρειαστεί να καλυφθούν περίπου 4.000 θέσεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14.

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές θα καθορίζουν τις προσλήψεις

 Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, από το έτος 2012-13 οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθµολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). ΤοΑΣΕΠ θα προκηρύσσει και θα διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό τον διορισµό ή την πρόσληψή τους στην Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες. τις σχολικές χρονιές 2012-13 και 2013-14 οι προσλήψεις θα γίνουν µε βάση την επιτυχία στον διαγωνισµό των εκπαιδευτικών,ο οποίος σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας θα διεξαχθεί το 2012. Στον διαγωνισµό αυτό όπως και στον επόµενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ούτε για τη συµµετοχή ούτε για τον µόνιµο διορισµό. Στο πλαίσιο αυτό, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει ναγνωρίζουν ότι τα πτυχία που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτούν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) µέχρι την περίοδο αυτή είναι τα ακόλουθα:

(α) Των τµηµάτων ΑΕΙ: Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (και Ειδικής Αγωγής), Δηµοτικής Εκπαίδευσης (και Ειδικής Αγωγής), Επιστηµών της Αγωγής ή Επιστηµών Αγωγής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Αγωγής Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικήςκαι Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών.

(β) Σχολής Νηπιαγωγών. (γ) Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. (δ) Διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήµες της Αγωγής. 

(ε) Καθηγητικών σχολών σημειώνεται ότι καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου2, παρ. 5 τουΝ. 1894/1990 (ΦΕΚ110 Α’), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α’/20-11-2003), για τους διορισµούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος2004 και εφεξής νοούνται τα πανεπιστηµιακά τµήµατα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 και το άρθρο 19, παρ. 1 του Ν. 3699/2008, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ, και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων,ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηµατικών,ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερµανικής Γλώσσας,ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Oικιακής Oικονοµίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων πανεπιστηµίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΠΕ19), καθώς και ηΑνώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Τι θα πρέπει να ξέρετε

ποια είναι τα πτυχία που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτείται πτυχίο αΣΠαιτΕ πρώην ΞΕΛΕτΕ

 4+1 αλλαγές στον νέο διαγωνισµό

  ΜΕ ΠΕΝΤΕ σηµαντικέςαλλαγές θα πραγµατοποιηθεί ο νέος διαγωνισµός των εκπαιδευτικών:

(α) Δεν θα υπάρχει στην προκήρυξη αριθµός προσφερόµενων θέσεων.

(β) Θα γίνουν ριζικές αλλαγές κυρίως σε σχέση µε την ύλη.

(γ) Η συµµετοχή σε αυτό τον διαγωνισµό (7ο στη σειρά) όπως και στον επόµενο του 2014 δεν θα απαιτεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

(δ) Θα γίνει χωριστά ανά βαθµίδα, Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια.

(ε) Θα υπάρχουν νέοι όροι στη µοριοδότηση και την πρόσληψη.

 

Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι ο νέος διαγωνισµός για την πρόσληψη εκπαιδευτικών να διεξαχθεί στις αρχές του 2012 και οι πρώτες προσλήψεις µέσω του διαγωνισµού να γίνουν τη σχολική χρονιά 2012-13.

Απαραίτητη η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας

 Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην Πρωτοβάθµια ή τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (σύµφωνα και πάλι µε τη νέα νοµοθεσία για τους δυο πρώτους διαγωνισµούς – 2012 και 2014 – δεν θα είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας).

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

(α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράµµατος σπουδών τουλάχιστον εξαµηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή από οµάδες συνεργαζόµενων τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων ΑΕΙ σε αποφοίτους τµηµάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην Πρωτοβάθµια ή τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγραµµα αυτό καταρτίζεται µεαπόφαση του οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται απότον υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αξιολογείται µετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη.

(β) Με την κατοχή πτυχίου τµήµατος ΑΕΙ, το πρόγραµµα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην Πρωτοβάθµια ή τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας µετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. (γ) Με την κατοχήπτυχίου παιδαγωγικών τµηµάτων ΑΕΙ.

(δ) Με την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος στις επιστήµες της αγωγής.

(ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ) ήτης Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα και αντίστοιχα από τον Διεπιστηµονικό Oργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης(ΔOΑΤΑΠ) / Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Oι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ταδιδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα από τον ΔOΑΤΑΠ σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείµενό τους εµπίπτει στις επιστήµες της αγωγής.

Oι μετεχοντες στον διαγωνισµό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Oι πίνακες δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί ΑΣΕΠ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική βαθµολογία προκύπτει από τον µέσο όρο βαθµολογίας σε όλες τις θεµατικές ενότητες. Η βαθµολογικήβάση επιτυγχάνεται εφόσον ουποψήφιος συγκεντρώνει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε µονάδες µε βαθµολογική κλίµακα από το ένα έως το εκατό και λαµβάνει τουλάχιστον πενήντα µονάδες σε κάθε θεµατική ενότητα.

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού συντάσσονται από το ΑΣΕΠ κατά κλάδο και ειδικότητα οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - ΠΕΕΠΔΕ), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση στον διαγωνισµό αυτόν ή σε τουλάχιστον έναν από τους δύο προηγούµενους διαγωνισµούς.

Για τους δύο πρώτους διαγωνισµούς – του 2012 και του 2014 – δεν θα είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Σειρά κατάταξης µετεχόντων

Η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις µονάδες που συγκέντρωσαν στον διαγωνισµό, από ακαδηµαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια (βλέπε πίνακα). Oι τελικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και στις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και ελέγχονται από τα αρµόδια τµήµατα του ΑΣΕΠ αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε προθεσµία δέκα ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. ∆εν αποτελεί λόγο ένστασης η αµφισβήτηση της βαθµολογίας.

Προϋπηρεσίες που µοριοδοτούνται

 Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, η προϋπηρεσία που προσµετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων ορίζεται ως εξής:

(α) Στα δηµόσιασχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του υπουργείου Παιδείας.

(β) Στα Μουσικά Σχολεία. (γ) Στα Τµήµατα Αθλητικών ∆ιευκολύνσεων.

(δ) Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

(ε) Στα Ναυτικά Λύκεια. (στ) Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.

(ζ) Στα Oλοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

(η) Στα Εκκλησιαστικά Σχολεία. (θ) Στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων.

(ι) Σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί µέχρι 31-8-2005.

(ια) Για την εφαρµογή του προγράµµατος της Oλυµπιακής Εκπαίδευσης. (ιβ) Για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

(ιγ) Στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε).

(ιδ) Στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, υπουργείου των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ. 78/Α’).

(ιε) Στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του OργανισµούΤουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OΤΕΚ).

(ιστ) Στις σχολικές µονάδες του Εθνικού Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης, µετά την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), για την υλοποίηση προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ).

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ των υπηρεσιών γίνεται εφόσονη πρόσληψη έχει γίνει από (i) το υπουργείο ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, (ii) τους αρµόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Oλοήµερα Σχολεία και για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, (iii) το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δηµόσια Ναυτικά Λύκεια πριν από την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, (iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, (v) τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ) για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας.

Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται µέχρι το ήµισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, (vi) φορείς των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος υπουργείου, (vii) το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού για τα ΤΕΕ του OΤΕΚ. και viii) το υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης για την υλοποίηση προγραµµάτων για ΑµΕΑ στις σχολικές µονάδες του Εθνικού Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηµατικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερµανικών και ΠΕ11Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του Oργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (OΑΕ∆), τα οποία αντικατέστησαν τις Σχολές Μαθητείας του OΑΕ∆ εντάσσονται, ύστερα από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Oι ανωτέρω αποκτούν δικαίωµα διορισµού σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών. Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων υπολογίζεται από 17-2-1999 µέχρι το ήµισυ υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου. Oι ανωτέρω αποκτούν δικαίωµα διορισµού σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010-11, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγµατική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’).

Πηγή: tanea

 
Εκπαιδευτικά Θέματα
Ολοκλήρωση 7ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

 

 

Read more...
 
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Read more...
 
Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Read more...
 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Banner
Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...