ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Υπόμνημα διοριστέων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 προς το Υπουργείο Παιδείας

15 Νοεμβρίου 2010

 

Αξιότιμες κυρίες – Αξιότιμοι κύριοι

Είμαστε διοριστέοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων,  κατόπιν του γραπτού διαγωνισμού που διεξήχθη από τον ΑΣΕΠ το 2008. Τα οριστικά αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εντός του έτους 2009.

Σύμφωνα με την σειρά κατάταξής μας και του αριθμού των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί , έπρεπε να διοριστούμε κατά τη σχολική χρονιά 2010 - 2011 την οποία διανύουμε, ήτοι κατά τους διορισμούς στους οποίους προέβη του Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τον Αύγουστο του 2010.

Όταν όμως τον Αύγουστο που μας πέρασε κληθήκαμε να υποβάλλουμε αίτηση – δήλωση περιοχών προτίμησης για τον διορισμό εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, διαπιστώσαμε ότι προβλέφθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά ελάχιστες μόνο θέσεις προς πλήρωση, σε όλες τις ειδικότητες ανεξαιρέτως, από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ. Ο αριθμός του δε υπολείπονταν σημαντικά από τον αριθμό των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί με το διαγωνισμό και έπρεπε να καλυφθούν. Έτσι, όπως ήταν επόμενο, λόγω της σειράς κατάταξης μας, δεν συμπεριληφθήκαμε στους πίνακες διορισμών που εκδόθηκαν τον Αυγούστου του 2010.

Κατόπιν τούτων πολύ από εμάς υποβάλλαμε στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εκ νέου αίτηση διορισμού μας, με  την οποία αιτούμασταν, ως διοριστέα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2008 και στα πλαίσια της υποχρέωσης του Υπουργείου Παιδείας, να προβεί στον διορισμό μας σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Έπί της ως άνω αιτήσεώς μας λάβαμε από το Τμήμα Α’ Διορισμών του Υπουργείου την ακόλουθη απάντηση, την οποία και σας παραθέτουμε αυτολεξεί (ενδεικτικά προκειμένου για διοριστέα εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 13 - Νομικών και Πολιτικών Επιστημών):

«Α. Δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ 2.9/27/οικ.8179/13.4.2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για τον περιορισμό των προσλήψεων» ορίζονται τα εξής:

Στο πλαίσιο προστασίας της εθνικής μας οικονομίας και της λήψης επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, έχει θεσμοθετηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 3833/2010 ένα σύνολο μέτρων που αφορούν τον περιορισμό των προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού για τα επόμενα τρία έτη. Συγκεκριμένα στις διατάξεις του ως άνω νόμου προβλέπονται:

Για το έτος 2010:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (άρθρο 10 παρ. 1):

Δεν χορηγούνται εγκρίσεις για πρόσληψη τακτικού προσωπικού στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3812/09 της τετραμελούς επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.

Αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών.

Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις αυτές:

α)ο τομέας υγείας, προκειμένου για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,

β) παιδείας, προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό

ΟΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ……

Γ. ΔΙΟΡΙΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Και των φορέων (άρθρο 10 παρ. 2, 3, 4).

Ο διορισμός των επιτυχόντων γίνεται με βάση το χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων, με τις ακόλουθες διακρίσεις:

α. Αν τα οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2009, ο διορισμός των επιτυχόντων θα γίνει σταδιακά, βάσει της σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β’ εξάμηνο του έτους 2010. Σε κάθε περίπτωση πάντων, ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2012 […..].

Β) Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/201 «κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Γ) Βάσει των ανωτέρω, κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2010 – 2011, για τον κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών διατέθηκαν 2 θέσεις για μόνιμο διορισμό από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ και 1 θέση από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των θέσεων που διατέθηκαν για μόνιμο διορισμό από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ και τη σειρά κατάταξης σας σε αυτόν, το αίτημά σας δε μπορεί να γίνει δεκτό».

Την 20η Οκτωβρίου 2010 εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/οικ.22433 εγκύκλιος (αποδέκτης της οποίας είναι και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ), με θέμα ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡ.10 ΤΟΥ Ν.3833/2010 και στην οποία εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

«Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 10 του 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) «…Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄ εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τον μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που αποχώρησαν (συνταξιοδοτήθηκαν) από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν. π. δ. δ. το τρέχον έτος η Κυβέρνηση αποφάσισε εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους 2010 να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31-12-09.[…]

Παρακαλούνται τα αρμόδια Υπουργεία και οι Περιφέρειες, με τη λήψη της παρούσης, να προβούν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση των ατομικών πράξεων διορισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω και να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους φορείς, προκειμένου να ενεργήσουν ανάλογα.

Επισημαίνεται ότι μέχρι την 31/12/2010 θα πρέπει να αποσταλούν στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσια Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στοιχεία σχετικά με τους διορισμού/προσλήψεις που ολοκληρώθηκαν ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με βάση και τη θέση που υιοθετούσε και εφάρμοσε έως σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και αναφερόμαστε στη ρητή επίκληση και μνεία των διατάξεων του ν. 3833/2010, ως της βασικής και πρώτιστης αιτίας για τον μη έγκαιρο διορισμό των διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ του 2008,  είναι προφανές η εν λόγω εγκύκλιος καταλαμβάνει και τους εναπομείναντες διοριστέους του διαγωνισμού, του οποίου τα οριστικά αποτελέσματα εκδόθηκαν - δημοσιεύθηκαν εντός του 2009.

Σημειώνεται εν προκειμένω, ότι η προϋπόθεση του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων, που τίθεται και στην ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πληρείται απόλυτα και στον τομέα της Παιδείας .

Επομένως κατόπιν των ανωτέρω, είναι προφανές ότι πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει για τον διορισμό όλων των διοριστέων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, ενεργώντας ό,τι απαιτείται κατά εφαρμογή των όσων ορίζονται στην πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών.

Η πιθανή μη εφαρμογή των επιταγών της εγκυκλίου στην περίπτωση μας, ήτοι στους διοριστέους του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών ή/και η ενδεχόμενη εξαίρεσή μας από τις εν λόγω ρυθμίσεις – όταν μάλιστα τόσο καιρό το Υπουργείο επικαλούνταν το συγκεκριμένο Νόμο 3833/2010, θα ερχόταν πλέον σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα και θα συνιστούσε προσβολή, μεταξύ άλλων και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της επαγγελματικής μας ελευθερίας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη έναντι του κράτους.

Παράλληλα, η οποιαδήποτε εξαίρεσή μας από τις σχετικές διατάξεις της εγκυκλίου θα αποτελούσε αδικαιολόγητη, παράνομη και αυθαίρετη διάκριση εις βάρος μας ως διοριστέους εκπαιδευτικούς – δημοσίους υπαλλήλους, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της ισονομίας, σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, που υπόκεινται όμως και επιλέγονται με ίδιες διαδικασίες επιλογής, χωρίς εν τέλει να τυγχάνουμε εμείς όμοιας μεταχείρισης και μάλιστα ενώ υπήρχε ρητή εξαίρεση για τις προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας και επομένως έπρεπε ήδη ως διοριστέοι, με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικοί να έχουμε διοριστεί.

Εν κατακλείδι σημειώνουμε ότι, κατά πάγια νομολογία των Δικαστηρίων μας, η Διοίκηση και εν προκειμένω το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εφ’ όσον είχε προχωρήσει στην προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, ο αριθμός των οποίων μάλιστα είχε προσδιορισθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όφειλε να προβεί στο διορισμό όλων των διοριστέων του διαγωνισμού - όλων των κλάδων και ειδικοτήτων - εντός των χρονικών ορίων που ετίθεντο με την προκήρυξη, ήτοι για τους διοριστέους της «β’ φουρνιάς» την σχολική χρονιά που διανύουμε, ανεξαρτήτως  των αναγκών της υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακατέχει για ζητήματα ανάλογα με την περίπτωσή μας, καθώς και την εν γένει στάση σας έως σήμερα σε ζητήματα αξιοκρατίας και ισονομίας, σας ζητούμε όπως επιληφθείτε του θέματος και θέσετε τους σχετικούς προβληματισμούς σας στη αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκειμένου να λυθεί άμεσα η εκκρεμότητα του μη διορισμού μας, σύμφωνα με τους όρους της πρόσφατης εγκυκλίου.

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΕΠ 2008

 
Εκπαιδευτικά Θέματα
Ολοκλήρωση 7ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

 

 

Read more...
 
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Read more...
 
Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Read more...
 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Banner
Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...