Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΑΠΘ να υποβάλουν βιογραφικά για εργασία στα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Τα βιογραφικά θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των κυλικείων.

Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η ενεργή φοιτητική ιδιότητα, η διαθεσιμότητα για εργασία και η  εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ή γραπτώς (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 5 Απριλίου 2016.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ: http://eadp.ad.auth.gr/ (Ανακοινώσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής:

Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους συμμετέχοντες.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα, αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

Ο Αν. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Βαρσακέλης  

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 28/03/2016 @ 12:09