ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Υποτροφία (2016) ύψους 10.000 ευρώ σε φοιτητή Ιατρικής Σχολής

Υποτροφία, φοιτητή Ιατρικής, Υποτροφία 2016, Υποτροφίες 2016, ypotrofies

Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη, προκηρύσσει και για το έτος 2016 την παροχή χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) μικτού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €)

σε αριστούχο απόφοιτο οποιασδήποτε εκ των ιατρικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) της ελληνικής επικρατείας, ο οποίος συνεχίζει ή επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στην ιατρική επιστήμη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα κατωτέρω. Το χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) αφορά στους αριστούχους αποφοίτους που έλαβαν το πτυχίο τους από 1-4-2015 έως και 31-3-2016 και θα καταβληθεί εφάπαξ έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016. Η παρούσα προκήρυξη εκδίδεται σε συνέχεια της από 31-3-2015 τοιαύτης εξειδικεύοντας τους όρους και προϋποθέσεις  για το έτος 2016. 
Συγκεκριμένα:  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(1) Στην διαδικασία επιλογής του υποτρόφου έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών των πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Θράκης, οι οποίοι, έλαβαν το πτυχίο τους με βαθμό «Άριστα» κατά το διάστημα  από 1-4-2015 έως και 31-3-2016.

(2) Οι εν λόγω αριστούχοι απόφοιτοι, θα πρέπει να συνεχίζουν ή να επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στην ιατρική επιστήμη, ανεξάρτητα από τον τόπο άσκησης των καθηκόντων τους ή τον τόπο φοίτησης. Εξαιρούνται ρητά και δεν καταλαμβάνονται από την παρούσα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως παρακολούθησης (distance learning, e-learning κ.λπ.).

(3) Για την συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής και την ανάδειξή τους ως υποψηφίων υποτρόφων, οι αριστούχοι απόφοιτοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς το ΥΓΕΙΑ ενυπόγραφη αίτηση, υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή σε περίπτωση εγγράφων συνταγμένων σε άλλη γλώσσα  θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική:

α) Αντίγραφο πτυχίου, επικυρωμένο από αρμόδια δημόσια αρχή (Κ.Ε.Π., κ.λπ.) ή, σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου, 1. βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με αναφορά βαθμού πτυχίου «Άριστα» 2. Αναλυτική βαθμολογία της ιατρικής σχολής από την οποία αποφοίτησε, με αναφορά του μέσου όρου βαθμολογίας με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
 
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας, στο οποίο θα αναφέρονται σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 
γ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υπηκόους, επικυρωμένο από αρμόδια δημόσια αρχή (Κ.Ε.Π., κ.λπ.).

δ) Επιστολή στην οποία θα αναφέρεται συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο οι αριστούχοι απόφοιτοι συνεχίζουν ή επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στην ιατρική επιστήμη και κάθε σχετική με το ζήτημα αυτό πληροφορία (νοσηλευτικό ίδρυμα, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, πρόγραμμα σπουδών, διάρκεια κ.λπ.).

ε) Σε περίπτωση που οι αριστούχοι απόφοιτοι κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους συνεχίζουν ήδη την εκπαίδευσή τους για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στην ιατρική επιστήμη ή έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα απόκτησης μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στην ιατρική επιστήμη, πλην όμως, η έναρξη των σπουδών τους επίκειται, θα πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση άσκησης ειδικότητας, βεβαίωση φοίτησης ή επιστολή αποδοχής του φορέα στον οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους ή την ειδικότητα αντίστοιχα. 

(4) Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο ΥΓΕΙΑ σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπος jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , έως τις 17:00 της 30-4-2016, ημερομηνία και ώρα που αποτελούν την καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων.

(5) Σημειώνεται ότι δεν θα ληφθούν υπόψη: α) αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, β) αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών, γ) ανυπόγραφες αιτήσεις και δ) δικαιολογητικά που δεν θα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή που θα έχουν εκδοθεί από αναρμόδιο φορέα. Ομοίως, δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στο ΥΓΕΙΑ ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πέραν της αποστολής τους στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

(6) Η αποστολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, θα συνιστά ρητή, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής από κάθε συμμετέχοντα του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας προκήρυξης, χωρίς να μπορεί να αντιταχθεί από τον συμμετέχοντα άγνοια αυτών σε οποιοδήποτε στάδιο της σχετικής διαδικασίας. Ομοίως, η αποστολή της ανωτέρω αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, θα συνιστά ρητή, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση κάθε συμμετέχοντα ότι όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτησή του και προκύπτουν από τα σχετικά δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή, ενώ, ειδικότερα, η αποστολή των δικαιολογητικών θα συνιστά και ρητή, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση για την εγκυρότητα αυτών.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(1) Σε περίπτωση που οι αριστούχοι απόφοιτοι που θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα και έγκυρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αίτηση προς το ΥΓΕΙΑ, είναι περισσότεροι του ενός, το χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) θα απονεμηθεί σε όποιον, μεταξύ αυτών, έχει συγκεντρώσει αντίστοιχα τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας πτυχίου.
(2) Σε περίπτωση που από τις αναλυτικές βαθμολογίες που θα αποσταλούν, προκύψει ισοβαθμία των υποψηφίων υποτρόφων έως και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο του μέσου όρου βαθμολογίας τους, για την ανάδειξη του αριστούχου υποτρόφου θα διενεργηθεί κλήρωση από εντεταλμένο όργανο του ΥΓΕΙΑ, το οποίο θα αποτελείται από μέλος της Διοίκησης αυτού και μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, παρουσία των υποψηφίων υποτρόφων.
(3) Oι υποψήφιοι υπότροφοι που τυχόν ισοβαθμούν, θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η οποία θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Η μη εμπρόθεσμη εμφάνιση υποψηφίου υποτρόφου στην διαδικασία της κλήρωσης, θα αποκλείει τον εν λόγω υποψήφιο από την συμμετοχή του στην κλήρωση και, κατ’ επέκταση, από την ανάδειξή του ως υποτρόφου.      

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ)
(1) Το χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) ανέρχεται στο μικτό ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €), το οποίο θα καταβληθεί στον αριστούχο απόφοιτο που θα αναδειχθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω εφάπαξ, με την έκδοση από το ΥΓΕΙΑ ισόποσης επιταγής στο όνομά του.
(2) Η καταβολή του επάθλου θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή και σε εργάσιμη ημέρα που το ΥΓΕΙΑ θα αποφασίσει έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016. Ο αριστούχος απόφοιτος θα ενημερωθεί  για την ημερομηνία της τελετής  με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η οποία θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών του.  Το ΥΓΕΙΑ ρητώς διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του και για οποιοδήποτε λόγο, παράτασης της ημερομηνίας καταβολής του χρηματικού επάθλου. Μετά την καταβολή του εν λόγω ποσού, το ΥΓΕΙΑ δεν θα έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τον εκάστοτε υπότροφο.
(3) Από το μικτό ποσό κάθε χρηματικού επάθλου (υποτροφίας), το ΥΓΕΙΑ θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες κατά τον χρόνο καταβολής νόμιμες κρατήσεις. Κατά τα λοιπά, η εξόφληση τυχόν προβλεπόμενων φόρων, τελών και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης βαρύνει κάθε υποτροφία, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο υποχρέωση του υποτρόφου που θα αναδειχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
(1) Προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο υπότροφος συνεχίζει πραγματικά την εκπαίδευσή του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στην ιατρική επιστήμη, ο τελευταίος υποχρεούται, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο καταβολής του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) ασκεί ήδη τα καθήκοντά του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και συνεχίζει τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου, να αποστέλλει στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΓΕΙΑ, ανά δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την απόκτηση της ειδικότητας ή/και του αντίστοιχου τίτλου, βεβαίωση άσκησης των καθηκόντων του ή/και βεβαίωση φοίτησης.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο υπότροφος κατά τον χρόνο καταβολής του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) δεν ασκεί ακόμη τα καθήκοντά του για την απόκτηση ειδικότητας, ούτε συμμετέχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την καταβολή του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του ή/και να επιτύχει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν ομοίως όσα αναφέρονται ανωτέρω για την υποχρέωση του υποτρόφου να αποστέλλει στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, ανά δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την απόκτηση της ειδικότητας ή/και του αντίστοιχου τίτλου, βεβαίωση άσκησης των καθηκόντων του ή/και βεβαίωση φοίτησης.

(2) Σε περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητας επιλογής του υποτρόφου ή/και για την συμμετοχή αυτού στο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών επιλογής του, απαιτείται η πάροδος μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος αυτού των δώδεκα (12) μηνών που κατά τα ανωτέρω τάσσει το ΥΓΕΙΑ, ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το ΥΓΕΙΑ στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, αποστέλλοντας ταυτόχρονα τα έγγραφα που αποδεικνύουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται (π.χ. βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα). Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι, από την ημερομηνία καταβολής του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας), ο υπότροφος θα έχει στην διάθεσή του χρονικό διάστημα ενάμιση (1 ½) έτους, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και να επιτύχει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα σπουδών επιλογής του, άλλως, θα θεωρείται ότι έχει εκπέσει της ιδιότητας του υποτρόφου του ΥΓΕΙΑ και θα υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα το χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) που του καταβλήθηκε.

(3)
Σε περίπτωση που ο υπότροφος που θα αναδειχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ζητήσει και λάβει μεταγραφή από το πρόγραμμα σπουδών που συμμετέχει σε έτερο, διακόψει την άσκηση των καθηκόντων του για την απόκτηση ειδικότητας ή/και τις σπουδές του, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το ΥΓΕΙΑ στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση επιστροφή του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) που καταβλήθηκε στον υπότροφο.    
    
(4) Για την πιστοποίηση της ανάδειξής του ως υποτρόφου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει με το ΥΓΕΙΑ ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο θα γίνεται αναφορά και στα επιμέρους ζητήματα που ρυθμίζει η παρούσα προκήρυξη.

(5)
Ο αριστούχος απόφοιτος που θα αναδειχθεί υπότροφος σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΥΓΕΙΑ για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που δηλώνει με την αίτηση και τα δικαιολογητικά του, με ηλεκτρονική αλληλογραφία που θα αποστέλλει στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

(6) Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραστεί σε τελετή  βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που ενδέχεται να πραγματοποιήσει το ΥΓΕΙΑ, συναινεί δε στην αναφορά ή/και στην ανάρτηση του ονόματος, του επωνύμου και της φωτογραφίας του, καθώς και του φωτογραφικού υλικού που ενδέχεται να ληφθεί κατά την διάρκεια αυτών, στην ιστοσελίδα του ΥΓΕΙΑ, σε σχετικά Δελτία Τύπου, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας. Σε περίπτωση που παρά την προς τούτο συναίνεσή του, ο υπότροφος αρνηθεί τα ανωτέρω ή δεν παραστεί σε οποιαδήποτε σχετική εκδήλωση, το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας) που καταβλήθηκε.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ
(1) Πέραν των όσων ρυθμίζονται ειδικότερα στην παρούσα, το ΥΓΕΙΑ, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που θα καταβληθεί στον υπότροφο, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το σύνολο ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο τελευταίος είναι ψευδή ή παραποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο.

(2) Το ίδιο δικαίωμα διατηρεί το ΥΓΕΙΑ και για την περίπτωση που ο υπότροφος δεν ενημερώσει άμεσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα στοιχεία που θα γνωστοποιήσει στο ΥΓΕΙΑ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης από τον υπότροφο των όρων και των υποχρεώσεων της παρούσας.

(3) Το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής των υποτρόφων και κάθε προθεσμία που αναφέρεται στην παρούσα, καθώς επίσης να τροποποιεί μονομερώς τους όρους αυτής. Κάθε τέτοια παράταση ή/και τροποποίηση θα ανακοινώνεται αποκλειστικά και μόνο με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΓΕΙΑ (www.hygeia.gr) και θα επιφέρει τα αποτελέσματά της από την ημερομηνία ανάρτησης. Ομοίως, το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα προκήρυξη και, κατ’ επέκταση, να ματαιώσει την καταβολή του χρηματικού επάθλου (υποτροφίας), με ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ανωτέρω ιστοσελίδα του.

(4) Το ΥΓΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση του, από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στην διαδικασία επιλογής ή/και από τον υπότροφο, επιπλέον δικαιολογητικά, προκειμένου να πιστοποιήσει την εγκυρότητα αυτών που θα έχουν ήδη υποβληθεί κατά τα ανωτέρω και να επιβεβαιώσει την άσκηση από τον υπότροφο των καθηκόντων του για την απόκτηση ειδικότητας ή τους λόγους μη άσκησης αυτών, την συμμετοχή του υποτρόφου σε πρόγραμμα για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στην ιατρική επιστήμη κ.λπ. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία επιλογής υποτρόφου και ο υπότροφος που θα αναδειχθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, συναινούν ώστε να δύναται το ΥΓΕΙΑ να ζητήσει τα ανωτέρω και από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, όπως, για παράδειγμα, από την Ιατρική Σχολή αποφοίτησής τους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση αυτών, εξουσιοδοτούν δε τους νομίμους εκπροσώπους του ΥΓΕΙΑ και τους υπ’ αυτών υπεξουσιοδοτημένους να προβαίνουν στις απαιτούμενες γι’ αυτό ενέργειες. 

ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
(1) Η προθεσμία για την αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής και των σχετικών δικαιολογητικών των αριστούχων αποφοίτων, θα ανακοινωθούν από το ΥΓΕΙΑ με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του (www.hygeia.gr). 

(2) Κάθε συμμετέχων στην διαδικασία επιλογής του υποτρόφου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει προς το ΥΓΕΙΑ με την σχετική αίτησή του, διεύθυνση από την οποία θα αποσταλούν στο ΥΓΕΙΑ τόσο η αίτηση, όσο και τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Προς αποφυγή κάθε παρανόησης σημειώνεται ότι το ΥΓΕΙΑ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο συμμετέχων από τυχόν αθέμιτη πρόσβαση τρίτου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, ακόμη και εάν αυτή οδηγήσει στην ματαίωση της συμμετοχής του στην διαδικασία επιλογής υποτρόφου.

(3) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλωθεί από τον συμμετέχοντα με την αίτηση συμμετοχής του στην διαδικασία επιλογής υποτρόφου, θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσής του από το ΥΓΕΙΑ σχετικά με τα ζητήματα της παρούσας προκήρυξης.

(4) Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη ή αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους ή σε οποιοδήποτε επόμενο στάδιο της διαδικασίας ανάδειξης του υποτρόφου, θα δύνανται να επικοινωνούν με το ΥΓΕΙΑ στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον τηλεφωνικό αριθμό 210-6867511, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 - 16:00.
(5) Τα στοιχεία που θα υποβάλει κάθε συμμετέχων στην παρούσα, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτής και θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Για την
Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν
Κέντρον Αθηνών «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
Αρετή Σουβατζόγλου
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Πηγή: http://www.hygeia.gr

 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...